Wednesday, April 23, 2014

ممانعت از آزادی حسین نورانی نژاد علی رغم تودیع وثیقه

مسئولان قضائی از آزادی حسین نورانی نژاد، از اعضای حزب مشارکت، علی رغم تودیع وثیقه خودداری می کنند.
سایت کلمه با اعلام این خبر افزوده است که علی رغم صدور قرار وثیقه سه میلیارد تومانی توسط بازپرس شعبه دو و تودیع آن، حسین نورانی نژاد همچنان در بازداشت به سر می برد.
آقای نورانی نژاد که دارای فرزندی چهارماهه است، صبح روز دوشنبه اول اردیبهشت در منزلش بازداشت شد.

 دانشجونیو

No comments:

Post a Comment