Tuesday, April 1, 2014

اعتصاب غذای محمد امین عبدالهی در زندان طبس

با مخالفت دادستان طبس با مرخصی محمد امین عبدالهی، این زندانی سیاسی در زندان طبس دست به اعتصاب غذا زد و به سلول انفرادی منتقل شد.
این زندانی در اعتراص به عدم آزادی مشروط،  عدم اعطای مرخصی و تداوم حبس در تبعید دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.
وی در نامه ای به مسئولین زندان اعلام کرد که علی رغم موافقت اولیه با مرخصی وی و بازداشت سند، دادستان طبس به وی مرخصی نداده است و خانواده وی نیز به دلیل دوری راه قادر به ملاقات هفتگی با این زندانی نیستند و بر همین اساس عملنا از دیدار خانواده اش نیز محروم است.
وی هم اکنون به صورت دست بند و پابند در سلولهای انفرادی زندان طبس به سر می برد.
 هرانا

No comments:

Post a Comment