Friday, April 18, 2014

اعتراض دانشجویان فردوسی مشهد به حصر رهبران جنبش سبز در مراسم سخنرانی عارف

ferdosimashhad

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، امروز چهارشنبه، در مراسم سخنرانی محمدرضا عارف در این دانشگاه با سردادن شعارهایی خواهان پایان رفع حصر از رهبران جنبش سبز شدند.
در این مراسم که با حضور گسترده دانشجویان برگزار شد، پوسترهایی در حمایت از جنبش سبز نیز برافراشته شد.
«موسوی و کروبی آزاد باید گردند» از جمله شعارهای دانشجویان در این مراسم بود.
دانشجویان همچنین پلاکاردهایی با شعارهای «دانشگاه زنده است»، «شرف جنبش دانشجویی، مجید توکلی را آزاد کنید» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» در دست داشتند.
محمدرضا عارف برای سخنرانی در مراسم «مسئولیت تاریخی جریان اصلاح طلبی در قبال مردم، دولت و مجلس» در دانشگاه فردوسی مشهد حاضر شده بود.
در سوی مقابل نیز بسیج دانشجویی با پلاکاردها و شعارهایی در مخالفت با مذاکره با آمریکا و «فتنه گران» در مراسم حاضر شده بود.
روز دوشنبه نیز دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در مراسم «جشن هسته ای» که با حضور سعید جلیلی برگزار شد، با سر دادن شعارهایی خواستار رفع حصر از رهبران جنبش سبز شدند.

No comments:

Post a Comment