Friday, March 28, 2014

گزارش جدید احمد شهید: مسئله دانشجویان محروم از تحصیل همچنان باقی است

shaheed
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، در بخش هایی از جدیدترین گزارش خود به موضوع حق تحصیل در ایران پرداخته است.
دکتر شهید همچنین در ضمیمه گزارش ماه مارس، فهرستی از ۲۴ دانشجوی ایرانی در زندان همراه با شرح علت محکومیت آنان ارائه کرده است.
این ششمین گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است که روز دوشنبه به طور رسمی در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو ارائه خواهد شد.

استناد شهید به گزارش مشترک دانشجونیوز و دفتر تحکیم: نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از تحصیل محروم شدند

گزارشگر ویژه سازمان ملل بخشی از گزارش خود را به موضوع حق تحصیل در ایران اختصاص داده است.
احمد شهید با اشاره به گزارش مشترک دانشجونیوز، کمپین حق تحصیل و دفتر تحکیم وحدت  در مورد نزدیک به ۱۰۰۰ دانشجوی محروم از تحصیل در طول سالیان گذشته می گوید که نگاه مسئولان وزارت علوم در این زمینه تغییر کرده ولی برخی نمایندگان مجلس خواهان جلوگیری از بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه هستند.
در بخشی از این گزارش آمده است:  «ﺑه ﮔﻔﺘﮥ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت، از آورﯾﻞ ﺳﺎل ۲۰۰۵ ﺗﺎ ﻣﺎرس ۲۰۱۳، ﺣﺪاﻗﻞ ۹۳۵ ﻣﻮرد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ها از اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑه ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺮم و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑه دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿتهای ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤله اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت، ﺳﺎزﻣﺎﻧدهی روﯾﺪادهای ﺳﯿﺎﺳﯽ وهمکاری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن های ﺣﻘﻮق داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ که ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوهای اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷده ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺑﻮده اﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻓﺮاد که ﻋﻤﻮﻣﺎ از آنها ﺑﺎ ﻧﺎم «داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺘﺎره دار» ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد، به طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﻦ سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ از داﻧﺸﮕاه ها اﺧﺮاج ﺷده و ﯾﺎ اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ آنها ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ».
در ادامه این گزارش با اشاره به پیشنهاد وزارت علوم برای بازگشت این افراد به تحصیل در دانشگاه های کشور آمده است: «در اﻋﻼن اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨهاد اظهار ﺷده که داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺘﺎره داری که ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ۲۰۱۰ از داﻧﺸﮕﺎه ها اﺧﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ ﺧﻮاهند ﺗﻮاﻧﺴﺖ به ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ که ﺳﺎﺑﻘﺎ در آنها ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ؛ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ که ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی ۲۰۰۶ ﺗﺎ ۲۰۱۱ ﺳﺘﺎره دار ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ورود به داﻧﺸﮕاه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاهند ﮐﺮد. طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت، در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺘﺎره‌دار ﺗﻮانسته اﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﯾﮏ «تعهد جزیی» در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ به ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد بازگردند. در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۳ دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۳، ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد که ۱۲۶  ﻣﻮرد از ۴۰۰ ﻣﻮرد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ که ﺛﺒﺖ شده ﺑﻮدﻧﺪ توانسته اﻧﺪ به ﺗﺤﺼﯿﻞ خود ادامه دهند، اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ که ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺮاج آﻧﺎن رد شده است».
این گزارش همچنین اشاره ای به تلاش برخی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه کرده است.
این نمایندگان عمدتا از اعضای جبهه پایداری و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستند که ریاست آن بر عهده وزیر علوم اول در دوره محمود احمدی نژاد، محمد مهدی زاهدی، است.
در متن ششمین گزارش احمد شهید آمده است: «ﯾﮏ نماینده از کمیته ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان گفته اﺳﺖ که وزارت اطﻼﻋﺎت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ که به دانشگاه ﺑﺎزگشته اﻧﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ که نتیجه ﺑﺮرﺳﯽ آنها ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺪدا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم خواهند ﺷﺪ. ﯾﮏ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ کمیته گفته اﺳﺖ که از وزارت اطﻼﻋﺎت ﻣﯿﺨﻮاهد ﺗﺎ سابقه ﺳﯿﺎﺳﯽ ۱۲۶ ﻧﻔﺮ از ۱۲۹ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را که به دانشگاه بازگشته اند ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ آنها «ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺎدی» ﻧﺪارﻧﺪ، که ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ۳ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد، آنها ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ به ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ادامه دهند. وی اﻓﺰود که اﮔﺮ ﻧﺘیجه اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، عهده وزارت اطﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﺗﺎ هرﻧﻮع پیشنهادی را ﺑﺎ کمیته در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد».
این گزارش به اخراج اساتید از دانشگاه های کشور هم پرداخته است: «طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺪاﻗﻞ ۴۱ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه از دانشگاه ها اﺧﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ. طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﯾﮏ ﮐﻤﯿته ویژه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ های اﺟﺒﺎری اﺳﺎﺗﯿﺪی که دارای دﯾﺪﮔﺎه هایی ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﺪﮔﺎه های دوﻟﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ شده اﺳﺖ. گزارش شده است که ۱۸ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ دﻋﻮت به ﺑﺎزﮔﺸﺖ به ﮐﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ در حالی که  ﺗﻘﺎﺿﺎی ۱۰ ﺗﺎ ۱۲ اﺳﺘﺎد دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ است. ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی، که ﮔﺰارش ﺷﺪه به دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎلیت های ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی از دانشگاه اﺧﺮاج ﺷﺪه گفته اﺳﺖ که اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎه تنها به ﺻﻮرت اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ و ﺑﺪون اﺑﻄﺎل ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آنها به ﮐﺎر ﺑﺎزگشته اﻧﺪ و اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﺮاﺟﯽ هنوز شاهد هیچ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ».
گفتنی است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اجلاس آتی خود در ژنو در مورد تمدید ماموریت دکتر شهید تصمیم گیری خواهد کرد.
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment