Tuesday, October 8, 2013

مدیر مسئول سایت انتخاب بازداشت شد

مصطفی فقیهی، مدیر مسئول سایت انتخاب، صبح روز دوشنبه ۱۵ مهر ماه بازداشت شده است.
به گزارش وبسایت کلمه٬ مصطفی فقیهی، مدیر مسئول سایت انتخاب صبح روز دوشنبه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بازداشت شد.
آقای فقیهی هم اکنون به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده است. سایت انتخاب یکی از سایت های اصلی حامی دکتر حسن روحانی است و از آن به عنوان تریبون غیر رسمی دولت جدید یاد می شود.
منبع: وبسایت کلمه

No comments:

Post a Comment