Sunday, June 15, 2014

کریمی قدوسی و ذهنیات و توهمات خیال پردازتو خبرها می خوندم کریمی قدوسی عضو تندرو جبهه پایداری گفته حسن روحانی اطلاعات  فقهی را به انگلیسی ها داده!!
حال پرسش این است ؟ آیا منظور آقای کریمی قدوسی از دادن اطلاعات فقهی این است که انسان مسلمان باید با پای راست به توالت رود یا چپ و یا با سر!؟ یا سنگسار زنان و قطع دست و پا!؟
حال بماند که خود حسن روحانی هم آخوند است و هم پیاله بیت رهبری ولی چه شده که همین چاقو نو ظهور دارد دسته خودش را به این زودی می برد و این چنین به جان هم افتادند.!
حسام عطارزاده

No comments:

Post a Comment