Saturday, October 10, 2015

به بهانه 10 اکتبر روز جهانی مبازه با اعدام


اعدام های همه روزه و همه ساله از بدو تاسیس رژیم شوم اسلامی ایران شروع شده و تا کنون ادامه داشته . اعدام هایی که چه خانواده های را از هم گسیخت و چه مشکلات روحی برای بازماندگان ایجاد کرده .حال پرسش این است که آیا رژیم اسلامی ایران توانسته ترس ناشی از اعدام را در بین قشر روشن فکر و اندیشمند جامعه ایجاد کند ؟ که با یک برسی اجمالی می بینیم  نه تنها که نتوانسته بلکه به مطالبات بیشتر این قشر از این رژیم فاشیست اسلامی هم منجر شده.
 

حسام عطارزاده

No comments:

Post a Comment