Thursday, March 8, 2018

8 مارس روز جهانی زن را تبریگ میگویم


8 مارس روز جهانی زن را تبریگ میگویم به تمامی زنان سرزمینم و آرزوی موفقیت و صبر را برای تک تک آنها دارم و امیدوارم  شاهد هرگونه تبعیض و سرکوب انها از طرف رژیم اسلامی باشم.
برای این روز یکی از اشعار سیمین دانشور با نام من زنم را در اینجا می نویسم.

من زنم!

با دست هایی که دیگر دلخوش به النگوهایی نیست

که زرق و برق شخصیتم باشد!

من زنم!

و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو

سهم میبرد

می دانی؟

درد آور است که من آزاد نباشم

که تو به گناه نیفتی

قوس ها ی بدنم، به چشمهایت

بیشتر ازتفکرم می آیند

دردم می آید که باید لباس هایم را

با میزان ایمان شما تنظیم کنم.

دردم می آید که ژست روشنفکریت تنها

برای دختران غریبه است!

به خواهر و مادرت که میرسی

قیصر میشوی!!

دردم می آید که در تخت خواب،

با تمام عقیده هایم موافقی!

و صبح ها از دنده ی دیگری از خواب پا میشوی!!!

تمام حرف هایت عوض میشود!!

دردم می آید،میفهمی!

تفکر فروشی بدتر از تن فروشی است!

حیف که فاحشه ناموس برای تو وسط پاست نه تفکر!

حیف که فاحشه ی مغزی بودن

بی اهمیت تر ازفاحشه ی تنی است!!

من محتاج درک شدن نیستم

دردم می آید خر فرض شوم

دردم می آیدآنقدر خوب سر وجدانت کلاه میگذاری

و هربار که آزادیم را محدود میکنی

میگویی:

من به تو اطمینان دارم اما اجتماع خراب است!

نسل تو هم که اصلا مسئول خرابی هایش نبود!!

می دانی؟

دلم از مادرهایمان میگیرد،

بدبخت هایی بودند مه حتی میترسیدند باور کنند

حقشان پایمال شده!

خیانت نمیکردند.

نه برای اینکه از زندگی راضی بودند،نه

خیانت هم شهامت می خواست!

نسل تو از مادرهایمان همه چیز را گرفت

جایش النگو داد!

مادرم از خدا میترسد،از لقمه حرام میترسد،ازهمه چیز میترسد

توهم که خوب میدانی، ترساندن

بهترین ابزار کنترل است.

دردم می آید:این را هم بخوانی،

میگویی اغراق است!

ببینم فردا که دختر مردم زیر پاهای گشت ارشاد،

به جرم موی بازش کتک خورد

باز هم همین را میگویی؟!

ببینم آنجا هم اندازه ی درون خانه غیرت داری؟

دردم می آید که به قول شما،

تمام زنهای اطرافتان خرابند

وآنهایی هم که نیستند

همه فامیل های خودتانند!!

مادرت اگر روزی جرات پیدا کردی ازش بپرس،

از سکس با پدر راضی بود؟

بیچاره سرخ میشود وجوابش را...

باور کن به خودش هم نمیدهد

دردم می آید!

از این همه بی کسی دردم می آید!

No comments:

Post a Comment