Tuesday, May 2, 2017

دلایل سرکوب فعالین زنان و دختران توسط رژیم اسلامی ایرانتاریخ ایران را که بررسی می کنیم شاهد همیشگی ستم و جفا از سوی حاکمان بر روی زنان و دختران می باشیم.
در یک دوره زمانی رضا شاه با چوب و چماق برای برداشتن حجاب ،زنان را مورد آزار قرار می داد و در دوره کنونی انقلاب اسلامی ،با زور باتوم و ارعاب و تهدید برای اجبار به حجاب اسلامی زنان را سرکوب میکنند!!
اما فرقی که بین این دو دوره مشاهده می شود این است که برداشتن حجاب در دوره رضا شاه باعث به وجود آمدن اعتماد به نفس در بین زنان و دختران شد که از همین رو باعث رشد آنان در مسایل اجتماعی و گرفتن پستهای مهم دولتی و قضایی تا قبل از روی کار آمدن انقلاب اسلامی بوده ایم.
با پیروزی انقلاب اسلامی بر سلطنت شاهنشاهی عملا اتقلابیون مذهبی با شعار (( زن با لباس مشکی وارد خانه شوهر می شود و با کفن سفید به ان دنیا می رود)) زنان و دختران را خانه نشین و از فعالیتهای اجتماعی محروم نموده.
این ضعف اسلامگرایان تندرو نه تنها به این جا ختم نشده بلکه از اوایل انقلاب شاهد برخورد های غیر انسانی با زنان و دختران به بهانه هایی همچون عضویت در گروهها ،آرایش تند و رعایت نکرن حجاب اسلامی و در مناطق دورتر از پایتحت رواج خرافات اسلامی برای ازدواج دختران زیر سن 15 سال بوده و می باشیم.
در خاطر نویسنده می باشد که در دوران کودکی سازمانی به نام کمیته انقلاب اسلامی که در دوران خمینی دیکتاتور تاسیس گردید با به مامور کردن سرسپردگان اسلامگرای خود در خیابانها و کوچه ها راه زنان و دختران را سد کرده و آنها را برای رعایت نکردن پوشش و حجاب اسلامی بازخواست نموده و آن بانوانی که مقاومت کرده با خود به کمیته ها برده و برای آنان پرونده سازی و به اجرای احکام دادگاهای انقلاب فرستاده و چه بسا شاهد اخبار تجاوزات و ضرب وشتم توسط مزدوران رژیم بوده ایم  .با روی کارآمدن آخوند سید محمد خاتمی روشهای اعراب فرق نمود به این دلیل که ساختاری دو گانه در قدرت ایجاد شد و آن افراد مذهبی تندرو که در کمیته ها و وزارت اطلاعات بوده با پیوستن به بدنه سپاه پاسداران و نیروی سرکوب گر بسیج شیوع سرکوب را به بهانه های واهی همچون اجتماعات زنان را بهانه ای برای براندازی نظام و همکاری با ضد انقلاب -اردوهای زنان و دختران را بهانه ای برای ترویج فرهنگ غرب واسلام ستیزی و عضویت در کمپین یک میلیون امضاء را همکاری و جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل بیان نموده .
از دیگر دلایل سرکوب زنان باید اشاره کرد به فعالیت آنها در حوضه های مربوط به امور زنان برای آگاهی رسانی به دیگر زنان و دختران برای گرفتن حق و حقوقات انسانی خود در مناطق دور دست ایران که این امر خشم رژیم و اسلام گرایان تندرو را بر افراشته و از همین رو فعالین زنان را سرکوب نموده.
نویسنده با این نتیجه گیری ،که زنان و دختران ایران در دوره کنونی با آگاهی یافتن از حق و حقوقات خودشان مبنی بر یک انسان نه یک زن در برابر رژیم اسلامگرا ایستادگی کرده و حاضر به تسلیم در برابر قوانین بر گرفته از شریعت اسلام آنها نشده ،رژیم به هر بهانه واهی با شدیدترین نحوه فعالین زنان و دختران را سرکوب نموده.

حسام عطارزاده
اردیبهشت1396  No comments:

Post a Comment