Sunday, September 11, 2016

سعید مرتضوی جنایتکار رژیم اسلامی ایران از حوادث کهریزک عذر خواهی کرد!


 
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به قاضی پرونده‌اش از بازماندگان کشته‌شدگان بازداشت‌گاه کهریزک عذرخواهی و از حوادث پیش‌آمده در آنجا ابراز شرمندگی کرد اما او هیچگونه اشاره ای به کشته شدن زهرا کاظمی و دیگر جان دادگان در دوره قضاوت خود نکرد!!
در ماهیت جنایتکار بودن این شخص و رژیم اسلامی هیچ گونه تردیدی نیست اما پرسش این است چرا پس از گذشت 7 سال نور چشمی رهبر رژیم اسلامی این چنین ندامت میکند؟! آیا جنگ میان گرگها در درون رژیم شدت گرفته . یا سیایت دیگری از سوی علی خامنه ایی برای آرم ساختن بخشی از حاکمیت کلید خورده است
حسام عطارزاده

No comments:

Post a Comment