Friday, December 11, 2015

روز جهانی حقوق بشر

دیروز دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر را در شرایطی یادآور می شویم که بشر در بدترین شرایط غیر انسانی در جای جای کره زمین از ظلم و جور می نالد و فریادرسی نیست!

با آرزوی جاری شدن حقوق بشر و دموکراسی در کشور عزیزمان ایران
حسام

No comments:

Post a Comment