Friday, November 13, 2015

پاریس در غرق خون


تخم اسلام ناب محمدی روز به روز در حال رشد است .تروریستها که فرانسه را بدون کنترل و از ناکارآمدی دولت و نیروهای امنیتی بهره می جویند با گسترش ترور و رعب و وحشت میخواهند فرانسه را به پایتخت اسلام در اروپا منتقل کنند.
صدها کشته و مجروح فقط در چندین ساعت ،شوکی بزرگ و بسیار غم انگیر .

No comments:

Post a Comment