Friday, March 20, 2015

نوروز 1394 به همه هموطنان گرامی باد


سالی که گذشت سالی پر از فراز و نشیب های زیادی  برای تمامی ایرانیان در طول این 36 سال گذشته بوده سالی که نه از تعداد اعدامی ها کم شد و نه از حقوق زنان ، کودکان،دانشجویان،اقلیتهای دینی، اقلیتهای قومی ، کارگران و غیره ........ حمایت شد.
مثل همیشه امیدوارم در سال جدید از زیر سایه این رژیم خالص شده تا ایرانیان بتوانند در کنار هم نوروزهای  خوبی را در کنار هم جشن بگیرنند. امین

حسام عطارزاده
No comments:

Post a Comment