Monday, January 12, 2015

مدیرمسئول ماهنامه «مهرنامه» مجرم شناخته شد

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، مدیرمسئول ماهنامه «مهرنامه» به اتهام نقل مطالب از گروه‌های منحرف و مخالف، منتهی به تبلیغ آن‌ها و عدم رعایت قانون مطبوعات مجرم شناخته شد.
به گزارش هرانا، علی‌اکبر کسائیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس اظهار داشت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات با حضور اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات به پرونده ماهنامه «مهرنامه» به مدیرمسئولی فروزنده ادیبی رسیدگی شد.
دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در ادامه افزود: مدیر مسئول این ماهنامه به اتهام نقل مطالب از گروه‌های منحرف و مخالف، منتهی به تبلیغ آن‌ها و عدم رعایت قانون مطبوعات در دادگاه حضور یافت که به اتفاق آرای اعضای هیأت منصه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.
وی خاطرنشان کرد: پرونده این رسانه در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment