Saturday, January 24, 2015

بیاینه یازده زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در حمایت از اعتراض معلمان در ایران

اعتراض معلمان
یازده زندانی سیاسی زندان رجایی شهر (گوهردشت) کرج، طی بیانیه ای، نسبت به اعتراضات اخیر معلمان در شهرههای مختلف ایران، واکنش نشان دادند.
نسخه ای از متن کامل بیانیه یازده زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، که نسخه ای از آن در اختیار «کمپین صلح فعالان در تبعید» قرار گرفته، به شرح زیر است:
طی روزهای گذشته، معملین در بسیاری از شهرهای ایران دست به اعتصابات و اعتراضات گسترده زدند. این اعتراضات در سطحی از گستردگی و تاثیر گذاری بود که در بخشهایی، دانش آموزان نیز به آنها پیوستند. این درحالی است که از چندی پیش، کارگران با اعتصاب و اعتراض دموکراتیک خواهان بهبود شرایط زندگی شده و اخیرا تشکلهای کارگری از اعتصابات گسترده خبردادند.
چندی است پرستاران، بازنشستگان و بسیاری از صفوف زحمتکش و مزد بگیر با تجمعات گوناگون از وضعیت بسیار رقت بار خود و ستم مضاعف حاکم زبان به اعتراض گشوده اند. عدم امنیت شغلی ، میزان پایین حقوق و دستمزد در مقایسه با رشد تورم و خط فقر، عدم رعایت کرامت و شایستگی های شغلی ، عدم اجازه برای استفاده قانونی از حق اعتصاب، تجمع ، داشتن تشکل و آزادی بیان از مواردی است که معترضین مورد تاکید قرار داده اند.

واقعیت این است که نهادهای رسمی حکومتی خط فقر را برای یک خانوار چهار نفره در تهران دو میلیون و هشتصد هزار تومان (۲.۸۰۰.۰۰۰) ذکر کرده و هر روز شاخص های اقتصادی در جهت خلاف منافع طبقات گوناگون اجتماعی در حال سقوط است و با ادامۀ این روند هولناک پیش بینی می شود سال ۹۴ سال فلاکت اقتصادی همۀ حقوق بگیران و نیز بیش از یازده میلیون حاشیه نشین شهری و سایر طبقات فرودست اقتصادی و اجتماعی باشد.
بحران سقوط شاخصها به آنجا کشیده شده که سهامداران بورس در اعتراض به وضعیت پیش آمده شیشه های ساختمان بورس را می شکنند و این وضعیتی است که حکومت بر مردم ایران تحمیل کرده که بدون تردید روز به روز فاجعه بارتر خواهد شد.
در چنین موقعیتی، کارگران، فرهنگیان، دانشجویان، پرستاران و کوشندگان سیاسی و حقوق بشری با ایجاد و تقویت تشکلهای صنفی و سیاسی همچون انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها و کنفدراسیونها مبارزات دموکراتیک را تقویت و رهبری کرده و با گسترش تجمعات اعتراض آمیز ودموکراتیک و اعتصابات سراسری راه حل همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در حضور مردم در میدان مبارزه، پرهیز از انفعال و ایجاد اتحاد و امید در همۀ طبقات اجتماعی دانسته اند.
ورشکستگی اقتصادی حکومت موجب هر نوع فساد اجتماعی، اختلاسهای کلان، دزدی، اعتیاد، ناامنی و سرکشی الیگارشی اقتصادی- سیاسی حاکم شده است و دود این وضعیت بسیار تاسف بار به چشم آحاد شهروندان بویژه فقرا، بیکاران ، مزدبگیران و حقوق بگیران می رود. به همین دلیل بر هر ایرانی آگاه و مدافع حقوق بشر است تا در هر کجا و با هر مسئولیت اجتماعی به پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات دموکراتیک به مثابه راه حل ریشه ای همه مشکلات و معضلات تحمیلی و طبیعی برخیزد. ما زندانیان سیاسی و ظیفۀ خود میدانیم در این جنبش نافرمانی مدنی و ملی از خواسته های معترضین پیشتیبانی کنیم.
اسامی زندانیان سیاسی به ترتیب حروف:
۱- فرید آزموده
۲- ایرج حاتمی
۳- خالد حردانی
۴- لطیف حسنی
۵- افشین حیرتیان
۶- شاهرخ زمانی
۷- حشمت الله طبرزدی
۸- علیرضا فراهانی
۹- پیروز منصوری
۱۰- اسدلله هادی
۱۱- میثاق یزدان نژاد

No comments:

Post a Comment