Saturday, August 2, 2014

تقسیم نوکیشان مسیحی در سالنهای مختلف ندامتگاه مرکزی

مسئولان ندامتگاه مرکزی کرج برای قطع ارتباط بین نوکیشان مسیحی زندانی در این زندان ایشان را در سالنهای مختلف متفرق کرده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام ایرانی، حسین ساکتی آرامسری (استیفان)، رضا ربانی (سیلاس) و عبدالرضا حق‌نژاد نام چهار زندانی نوکیش مسیحی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج است.
پیش‌تر بهنام ایرانی، حسین ساکتی آرامسری و رضا ربانی در سالن ۷ این زندان نگهداری می‌شدند اما طی روز جاری، شنبه ۱۱ مرداد ماه رضا ربانی با حکم حراست زندان از سالن ۷ به سالن ۸ زندان ندامتگاه منتقل شد.
همچنین عبدالرضا حق‌نژاد که حدود یک هفته پیش به زندان ندامتگاه مرکزی منتقل شده بود از بدو ورود به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.
این اقدام حراست زندان مزبور که به قصد جدا کردن نوکیشان مسیحی از یکدیگر صورت می‌گیرد مغایر با اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها به شمار می‌رود.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment