Wednesday, November 27, 2013

روز شکر گزاری گرامی باد

روز شـکر گزاری یعنی صبورانه و با وقار و آرامی در کنار دیگران زیستن و از زیستن لذت بردن و لذت هایمان را به زبان آوردن و بخاطرشان قدردانی کردن . بنابرین بنفع ماست که یک عمر شکرگزاری داشته باشیم تا یک روز شکرگزاری 
حسام عطارزاده

No comments:

Post a Comment