Wednesday, November 6, 2013

دلایل نصف بودن حقوق زنان در قوانین رژیم اسلامی ایران
پس از سقوط رژیم شهانشاهی توسط انقلابیون اسلام گرا و روی کار آمدن مذهبیون تنندرو ،فشار به روی زنان و دختران سر فصل تازه ای در قوانین رژیم اسلامی صورت پذیرفت .اسلام گرایان تندرو به دلیل احکام و شریعت اسلام تمامی حقوق زنان را نصف نموده و به زن جز موجودی برای سکس به هیچ عنوان به چشم دیگری نگاه نکرده.
از همان ابتدای انقلاب سال 1357 اسلام گرایان تندرو با شعار یا روسری یا تو سری اقدام به اجباری کردن حجاب اسلامی برای زنان و دختران نموده و عملا زن را از ابتذایی ترین حق خود که همان آزادی پوششش میباشد محروم نموده وآن زنان آزادی خواه را که مقاومت کرده و به زندانها انداخته وبرای ایجاد رعب و وحشت توسط برادران ارزشی و انقلابی به آنان تجاوز نموده!!
یکی دیگر از دلایل نصف بودن حقوق زنان ترس از قدرت گرفتن زنان و دانستن قوانین مربوط به خود بوده که باعث بازخواست از مردان جامعه میباشد که عملا مذهبیون به استناد به قوانین شریعت و احکام قران زنان را در یک ذهن بسته نگاه داشته.
از قوانین ضد بشری رژیم اسلامی ایران که بر روی زنان و دختران اعمال میشود در ذیل نام برده میشود:
1- آزادی ضرب و شتم زن، توسط شوهر که در شریعت اسلام اشاره شده
2- نصف بودن دیه برای زن نسبت به مرد 
3- نصف بودن حق ارث برای زن نسبت به مرد
4- بدون اجازه پدر ازدواج ممنوع
5-بدون اجازه شوهر یا پدر سفر به خارج از کشور ممنوع
6- گرفتن حق حضانت بچه توسط پدر و ندان ان به مادر در زمان طلاق
7- ازادی حق سکس تحت قانوناسلامی با تام صیغه برای مرد ولی برای زن شوهر دار اجرای حکم ضد بشری سنگسار 
وهمچنین تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده که در واقع شورای نگهبان فرزند خوانده را به مثابه یک کالای جنسی‌ در تصویب قانون در نظر گرفته است که در چنین مواردی امکان بهره برداری از کودکان بی‌ سرپرست و بد سرپرست از سوی سرپرست های  افزایش می یابد چرا که وقتی‌ سرپرست با نگاه جنسی‌ با مسئله فرزند خوانده برخورد می‌کند عملا جنبه حمایتی حمایت از فرزند خوانده از بین می رود و تبدیل به یک نگاه کالا گونه می‌‌شود.
    مشاهده میکنیم تمامی این قوانین به دلیل استناد از احکام و شریعت اسلام بوده که اسلام گرایان از این دلایل استفاده کرده و عملا از زن به عنوان برده و شخص دوم استفاده نموده و همچنین شاهد حمایت مراجع از قانون صیغه بوده که عملا زن را به یک فاحشه اسلامی تبدیل نموده .
از دیگر نکات تلخ این قوانین نبود حاشیه امنیت و نبود قوانین حمایت از زنان و دختران در جامعه بوده که منجر به سوء استفاده های جنسی شده که اثرات سوء روحی همیشه با آنان بوده که چه بساء  با توجه به امارهای خود رژیم افراد تحت تجاوز دست به خود کشی زده.
با توجه به خبرهای منتشره تجاوزات جنسی ،در زمان کارشناسی اقایان مسلمان حرف از کنترل نکردن حجاب زنان توسط خودشان را بیان نموده و تمامی علل را به گردن زن می اندازند و هیچ گونه نگاهی به قوانین ضد بشری خود که برگرفته از شریعت اسلامی میباشد ندارند.
نویسنه با نتیجه گیری از این که تا زمانی که اسلام گرایان تندرو با یک چنین قوانین که استناد میکند به شریعت و احکام و موازین اسلامو  در حال قدرت کردن میباشند،  زنان و دختران ایران هیچگاه به آزادی و دموکراسی واقعی نخواهند رسید این دست نوشته را به پایان میرساند.
حسام عطارزاده طوسی  

No comments:

Post a Comment