Tuesday, November 5, 2013

دانشجويان دانشگاه تهران با شعار مرگ بر ديکتاتور جلسه مزدوران بسيجی را به هم زدند

دانشجويان دانشگاه تهران با شعار مرگ بر ديکتاتور جلسه مزدوران بسيجی را به هم زدند دانشجويان دانشگاه تهران با سر دادن شعار مرگ بر ديکتاتور به کارگزاران رژيم که در اين دانشگاه جلسه يی برگزار کرده بودند اعتراض کردند. در اين جلسه هنگامی که آخوند پناهيان مدعی شد سرعت پيشرفت رژيم 17 برابر آمريکاست، دانشجويان او را هو کردند و با شعار دروغگو، دروغگو سخنانش را قطع کردند. همچنين هنگام بحث صادق زيباکلام بيکی از مهره های حکومتی با يکی ديگر از مزدوران حکومت آخوندی دانشجويان شعار مرگ بر ديکتاتور سردادند و سخنان اين دو را قطع کردند.
منبع: دانشجویان دختر دانشگاه شریف

No comments:

Post a Comment